Riskbedömning för hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar involverar sjukdomar i hjärtat och kärlen. Hjärt-kärlsjukdomar innehåller många olika tillstånd tex. Kranskärlssjukdom (kärlkramp och hjärtinfarkt), stroke, hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, onormal hjärtrytm, trombos m.m. Den underliggande mekanismen kan variera mellan olika sjukdomar, men det uppskattas att upp till 90% av Hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas.

American College of Sports Medicine (ACSM), har tagit fram nya riktlinjer för hälsokontroll och testning inför fysisk aktivitet som används som vägledning vid bedömning av kardiovaskulär risk och idrott.

ACSM klassificerar risknivån i tre grupper: låg, måttlig eller hög baserat på förekomst eller frånvaro av riskfaktorer, tecken eller symtom och / eller känd kardiovaskulär, lung-, njur- eller metabolisk sjukdom.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig göra en individuell riskbedömning

Riskprofiler:

Låg risk = Asymptomatisk och <2 riskfaktorer. Mindre än 2 riskfaktorer och inga symtom*. Det finns en låg risk för hjärtproblem och risker vid fysisk träning. Men kom ihåg att alltid ta några nya tecken och symtom på riskfaktorer på allvar.

Måttlig risk = Asymptomatisk ≥ 2 riskfaktorer. Mer än 2 riskfaktorer och inga symtom*. Det finns en förhöjd risk för Hjärt-kärlsjukdomar. Träning enligt ett individuellt anpassar recept för fysisk träning rekommenderas för ökad hälsa och sänkt risk. Receptet för fysisk träning maximerar fördelarna med regelbunden träning och minimerar riskerna i utförandet.

Hög risk = Symptomatisk*. Du rekommenderas inte att träna utan klinisk övervakning på grund av hög hälsorisk. Under ett program på Paliesius klinik kan vi övervaka din hjärtaktivitet vid all träning för maximal säkerhet och resultat.

*Lista med riskfaktorer, tecken och symtom se nedan

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig göra en individuell riskbedömning

Lista med riskfaktorer och symtom.

*Riskfaktorer

 • Ålder, män> 45 år kvinnor> 55 år
 • Familjehistoria av hjärt-kärlsjukdom eller plötslig död
 • Röker eller utsätts för tobaksrök från omgivningen
 • inaktiv livsstil
 • Övervikt
 • Högt blodtryck
 • Dyslipidemi
 • Pre -/ diabetes

*Symtom eller känd problematik:

 • Smärta eller obehag i bröstet, nacken, käken, armarna som kan orsakas av ischemi
 • Andfåddhet och / eller ovanlig trötthet i vila eller med mild ansträngning
 • Ortopné (dyspné i lutande position) eller paroxysmal nattlig dyspné
 • Ödem i fotleden
 • Hjärtklappning eller takykardi
 • Intermittent smärta eller kramper i nedre extremiteterna
 • Kända blåsljud i härtat
 • Yrsel
 • Akut hjärtinfarkt, akut trombos och / eller nyligen genomförd operation <1 månad

Kontakt för mer information:

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar!